صفحات مسابقات فرهنگی فرنش

فرنش، مسابقه­ ای سالانه با زمینه  فرهنگ و دانش است که حاوی آیتم­ های مختلف فرهنگی، علمی و عملی بوده و با هدف تقویت روحیه کار گروهی، حس مسئولیت پذیری اجتماعی و تفکر خلاق و منطقی، در سال 1396 طراحی گردید.

  • اولین دوره مسابقات در اردیبهشت 1396 برگزار گردید.
  • دومین دوره مسابقات در اسفند 1396 برگزار گردید.
  • سومین دوره مسابقات در اسفند 1397 برگزار گردید.
  • چهارمین دوره در اسفند 1398، بدلیل همه گیری بیماری کرونا ناتمام ماند.
  • در سال های 1399 و 1400، بدلیل مجازی بودن آموزش، مسابقات برگزار نگردید.
  • پنجمین دوره مسابقات در اسفند 1401 برگزار خواهد شد.