صفحات مسابقات فرنش

سومین جشنواره دانشجویی و علمی و فرهنگی فرنش(فرهنگ و دانش) رسما آغاز به کار نمود

سومین جشنواره دانشجویی و علمی و فرهنگی فرنش(فرهنگ و دانش) رسما آغاز به کار نمود

سومین جشنواره دانشجویی علمی فرهنگی فرنش (فرهنگ و دانش) رسما آغاز بکار نمود.

هدف از برپایی این مسابقات ایجاد شور ونشاط علمی و فرهنگی بر اساس کار تیمی و گروهی است.

هر تیم از ۳ تا ۵ نفر می تواند تشکیل شود که اعضای آن باید دانشجوی دانشگاه هرمزگان باشند.

از بین اعضای تیم، باید یک نفر توسط خود آنها بعنوان سرپرست مشخص شود.

در هر مسابقه ۳ نفر از اعضا توسط سرپرست (بر اساس ماهیت مسابقه) جهت شرکت در مسابقه مشخص می شوند.

مسابقات در چند مرحله در اسفندماه برگزار می شوند.

جزییات مسابقات بزودی اعلام می گردد.

بر اساس ماهیت مسابقات توصیه می شود که تیم ها از رشته های مختلف و دانشکده های مختلف شکل گیرند.

هر دانشجو فقط میتواند در یک تیم ثبت نام نماید.هزینه ثبت نام هر تیم، سی هزارتومان می باشد.

مهلت ثبت نام 16 دی الی 4 اسفند ماه ۹7 است.

برای اطلاع بیشتر از جزییات به وب سایت فرنش به آدرس
farnesh.hormozgan.ac.ir
مراجعه نموده یا با ایمیل
 farnesh@hormozgan.ac.ir
مکاتبه نمایید