صفحات مسابقات فرهنگی فرنش

  نام: نام خانوادگی:
مدرک: رشته:
  زمینه همکاری: آدرس:  

نام:جواد مقدری

مدرک تحصیلی:دکتری ریاضی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:j.moghaderi@hormozgan.ac.ir
زمینه همکاری:دبیر جشنواره

نام:مجید کریمی

مدرک تحصیلی:دکتری ریاضی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:عضو

نام:احمد احمدی

مدرک تحصیلی:دکتری ریاضی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:عضو

نام:یوسف بهبهانی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد آمار
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:عضو

نام:مهدی سبزواری

مدرک تحصیلی:دکتری ریاضی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:عضو

نام:مریم اسماعیلی

مدرک تحصیلی:دکتری ریاضی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:عضو

نام:وحید عامری

مدرک تحصیلی:دکتری فیزیک
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:عضو

نام:علیداد عسکری

مدرک تحصیلی:دکتری فیزیک
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:عضو